Acasă Proiecte Tehnice Legislatie Despre Noi Contact

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 164/27.03.2013


I N S T R U C Ţ I U N I


privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi

protecţia persoanelor;

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu

modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezentele instrucţiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la

securitatea fizică pentru unităţile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,

valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare unităţi,

precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfăşoară astfel de activităţi.

(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de

securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi

proiectul sistemului de alarmare.

(3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor

naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.

(4) Prezentele instrucţiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării

transporturilor de bunuri şi/sau valori.

(5) Prevederile prezentelor instrucţiuni nu se aplică activităţilor privind paza obiectivelor, bunurilor,

valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor

din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se asigură în conformitate cu

reglementările stabilite în cadrul acestora.

Art. 2. – (1) Prezentele instrucţiuni se aplică de către:

a) conducătorii unităţilor, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securităţii obiectivelor proprii;

b) specialişti şi experţi, în procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de funcţionare a

obiectivelor, cât şi în faza de proiectare;

c) inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru

calcularea şi furnizarea coeficienţilor de criminalitate specifică la nivel de zonă şi pentru verificarea

respectării dispoziţiilor acesteia;

d) Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare I.G.P.R., pentru calcularea şi

furnizarea coeficienţilor de criminalitate specifică la nivel de judeţ, evaluarea specialiştilor care efectuează

analizele de risc şi pentru înfiinţarea şi actualizarea Registrului Naţional al Evaluatorilor de Risc la

Securitate Fizică, denumit în continuare RNERSF.

(2) Analiza de risc pentru obiectivele a căror pază şi protecţie se asigură cu efective de jandarmi,

inclusiv cea necesară configurării sistemelor de protecţie mecanofizice şi de alarmare împotriva efracţiei,

se întocmeşte potrivit reglementărilor specifice acestei forme de pază.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Page 2 of 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 164/27.03.2013

Art. 3. - În înţelesul prezentelor instrucţiuni, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) securitate fizică starea de fapt în care riscul determinat de factorii de ameninţare şi

vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce

prejudicii valorilor deţinute de unităţi, se situează la un nivel acceptabil;

b) ameninţare factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unităţi

prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilităţi şi generează stări de pericol asupra vieţii,

integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor ori valorilor deţinute;

c) vulnerabilitate caracteristică de ordin fizic-arhitectural şi operaţional a unei entităţi, prin care

aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări.

d) analiza de risc la securitatea fizică – activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi

vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot

aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de

securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

e) incident de securitate - eveniment produs, având o evoluţie necontrolată, care generează

consecinţe nedorite asupra persoanelor şi/sau valorilor şi/sau activităţilor în cadrul unei unităţi şi care

necesită o acţiune imediată pentru restabilirea situaţiei anterioare;

f) măsură de securitate – componenta de bază a unei soluţii de securitate, corespunzătoare uneia

sau mai multor ameninţări şi vulnerabilităţi identificate conform analizei de risc şi care are ca scop

reducerea riscurilor asociate;

g) mecanisme de securitate soluţii care cuprind mai multe măsuri de securitate, care funcţionează

conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci când sunt

amplasate în acelaşi perimetru;

h) sistem de securitate - ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice şi procedurale care are

scop obţinerea securităţii fizice pentru o organizaţie sau obiectiv;

i) parametri interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a

unităţii reprezintă contextul care poate cuprinde, dar nu se limitează la:

1. mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural

şi concurenţial, la nivel internaţional, naţional, regional sau local;

2. factorii cheie şi tendinţele cu impact asupra obiectivelor organizaţiei;

3. relaţiile cu părţile interesate, percepţiile şi valorile acestora.

CAPITOLUL II

Analiza de risc la securitate fizică

Art. 4. – (1) Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se

materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului,

prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile, pentru încadrarea riscurilor de

securitate la niveluri acceptabile.

(2) Documentaţia prevăzută la alin.(1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea

de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea

măsurilor stabilite.

(3) Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări servicii

între beneficiar şi prestator, cu excepţia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim

intern.

(4) Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în

una din următoarele situaţii:

a) cel puţin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care

generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;

b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;

c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a

obiectului de activitate al unităţii.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Page 3 of 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 164/27.03.2013

Art. 5. – Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

a) definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea

fizică a unităţii;

b) stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;

c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, evenimentelor şi

cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;

d) analizarea riscurilor la securitatea fizică;

e) estimarea riscurilor unităţii beneficiare;

f) întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Art. 6. - Ameninţările la adresa securităţii fizice a unităţilor, care pun în pericol viaţa, integritatea

corporală sau libertatea persoanelor sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanţa bunurilor sau

valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.

Art. 7. – (1) Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:

a) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;

c) documentele suport.

(2) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

a) nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi, cu impact asupra

activităţii unităţii;

c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii

beneficiare;

d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor

identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

e) analizarea riscurilor identificate;

f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;

g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi

implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;

h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc

asumat;

i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în

vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea

dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video,

efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

(3) Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare se completează pentru

situaţia în care riscul a fost tratat iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

(4) Raportul de evaluare şi tratare a riscului şi grila de evaluare se semnează de către evaluator.

(5) În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declaraţii, alte documente specifice, date

obţinute şi folosite în procedura de evaluare.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Page 4 of 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 164/27.03.2013

CAPITOLUL III

Abilitarea personalului de evaluare

Art. 8. - (1) Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în RNERSF.

(2) Expertul în evaluare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român sau deţine cetăţenia unuia din statele membre ale Uniunii Europene

ori ale Spaţiului Economic European;

b) deţine competenţe profesionale atestate pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea

fizică;

c) nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

(3) Pentru înscrierea în RNERSF solicitantul trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcţia de Ordine

Publică o cerere însoţită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la

alin. (2).

(4) În urma analizei dosarului, solicitantul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.(3) este

înscris în RNERSF în calitate de expert în evaluarea riscului la securitatea fizică.

Art. 9. – (1) Până la adoptarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de evaluator de risc la

securitatea fizică, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul evaluării riscului

la securitatea fizică mai mare de 5 ani, înscrişi în RNERSF.

(2) Specialistul prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român sau deţine cetăţenia unuia din statele membre ale Uniunii Europene ori ale

Spaţiului Economic European;

b) nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

c) face dovada experienţei de minim 5 ani în desfăşurarea activităţilor de organizare, planificare sau

executare a măsurilor de securitate, în formele prevăzute de lege;

d) este absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

e) a fost declarat admis la interviul susţinut în faţa unei comisii de specialitate constituite prin

dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române.

(3) Pentru înscrierea în RNERSF persoanele prevăzute la alin.(1) trebuie să depună la I.G.P.R. -

Direcţia de Ordine Publică, cu 30 de zile înainte de susţinerea interviului prevăzut la alin. (2) lit. e), o

cerere însoţită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit.

a)-d).

(4) În urma susţinerii interviului, solicitanţii sunt declaraţi admişi sau respinşi.

(5) Modul de organizare şi desfăşurare a interviurilor se stabileşte prin dispoziţie a inspectorului

general al Poliţiei Române.

(6) În comisiile de susţinere a interviurilor şi de verificare a contestaţiilor pot fi cooptaţi şi experţi

din cadrul asociaţiilor profesionale de profil.

Art. 10. – (1) Formarea profesională, precum şi evaluarea competenţelor pentru ocupaţia de

„evaluator de risc la securitatea fizică” se realizează pe baza standardului profesional corespunzător

acesteia.

(2) Furnizorii de formare profesională care doresc să desfăşoare programe de formare pentru

ocupaţia de „evaluator de risc la securitate fizică” trebuie să respecte programa cadru, elaborată pe baza

standardului ocupaţional, avizată de I.G.P.R. şi aprobată de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Art. 11. - (1) Persoanele înscrise în RNERSF au obligaţia de a ţine un registru de evidenţă

cronologică cu analizele de risc elaborate pentru unităţi, care se păstrează minim 2 ani după ultima

completare.

(2) Anterior elaborării analizei de risc, persoanele care prestează această activitate au obligaţia de a

semna un angajament de confidenţialitate cu beneficiarul.

(3) Atribuţiile de îndrumare şi control privind respectarea prezentelor instrucţiuni revin

ofiţerilor de poliţie din structurile de ordine publică ale Poliţiei Române.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Page 5 of 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 164/27.03.2013

(4) Persoanele prevăzute la alin.(1) au obligaţia de a notifica I.G.P.R. despre schimbarea

angajatorului sau a datelor de contact.

Art.12. - (1) Utilizarea în procesul de efectuare a analizei de risc a unor date nereale sau

incorecte, precum şi omisiunea consemnării unor vulnerabilităţi ori ameninţări atrag anularea

analizei de risc.

(2) Constatările efectuate de către personalul abilitat al Poliţiei Române privind săvârşirea faptelor

prevăzute la alin.(1) de către evaluatori, se înscriu într-un Raport motivat, care se transmite Direcţiei de

Ordine Publică din I.G.P.R., pentru evidenţiere în RNERSF.

(3) Evidenţierea analizelor de risc anulate, în RNERSF se notifică emitentului analizei,

beneficiarului şi la cerere, altor părţi interesate.

(4) Radierea din registru a celor înscrişi se face la cerere ori când nu mai sunt îndeplinite condiţiile

de înscriere.

Art. 13 – Prestatorii nu pot efectua analize de risc la securitate fizică pentru unităţile cu care

ei sau angajatorii lor au în derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor,

bunurilor şi valorilor, servicii de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor

sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.

CAPITOLUL IV

Grila de evaluare

Art. 14. – (1) Pentru categoriile de unităţi care au definite cerinţe minimale în Normele

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu excepţia infrastructurilor critice evaluarea şi

cuantificarea gradului de risc asociat unităţii se face , prin determinarea unei valori numerice ataşată

obiectivului evaluat, sens în care se utilizează grila corespunzătoare obiectului de activitate, din cele

prevăzute în anexele nr. 1 - 11 la prezentele instrucţiuni.

(2) În cazul unităţilor pentru care nu au fost definite cerinţe minimale specifice, analizele de risc la

securitatea fizică se elaborează similar, prin aplicarea grilei generale prevăzută în anexa nr. 12 la prezentele

instrucţiuni.

(3) Aplicaţiile informatice cu grilele de evaluare pe categorii de obiective se publică în format

electronic pe pagina web a I.G.P.R..

Art. 15. – (1) Pentru evaluarea nivelului de securitate fizică a unei unităţi se stabilesc două domenii

ale riscului de securitate fizică, respectiv riscul de securitate acceptabil asociat riscurilor de securitate, cu

valori estimate sub pragul critic de 60%, şi riscul inacceptabil asociat valorilor estimate peste pragul critic.

(2) Se consideră că sunt îndeplinite cerinţele legale de securitate fizică pentru o unitate, atunci când

riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil.

Art. 16. – Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde patru categorii de criterii de analiză:

a) criterii specifice obiectivului, prin care se evaluează elemente de amplasare zonală şi locală, cu

o pondere de 25%;

b) criterii de securitate, prin care se evaluează măsurile de securitate implementate sau care

urmează a fi implementate, cu o pondere de 65%;

c) criterii funcţionale, prin care se evaluează elementele privitoare la desfăşurarea activităţii

unităţii evaluate, cu o pondere de 10%.

d) alte criterii, nenominalizate în grilă, prin care se asigura evaluarea altor elemente cu impact

asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de

creştere, respectiv diminuare a riscurilor, fiecare cu o pondere variabilă de maxim 10%.

Art. 17. – (1) Completarea grilei se face prin selectarea unei opţiuni din coloana ”Variabile”,

pentru fiecare element de evaluare şi introducerea de date în tabelul cu informaţiile aferente altor criterii,

conform situaţiei preconizate.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Page 6 of 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 164/27.03.2013

(2) Este interzisă modificarea, completarea sau ştergerea celulelor sau câmpurilor din grila de

evaluare, exceptând operaţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Prin completarea grilei de evaluare se obţine valoarea de la rubrica: „Punctaj total” de pe

coloana „Punctaj ponderat”, care reprezintă valoarea asociată gradului de risc determinat. Punctajul total

este calculat de aplicaţie prin însumarea valorilor ponderate prevăzute la rubricile: criterii specifice

obiectivului, criterii de securitate, criterii funcţionale şi alte criterii, aflate pe coloana „Punctaj ponderat”.

(4) Valorile superioare ale punctajului total indică un nivel ridicat de risc de producere a unor

evenimente de securitate fizică.

(5) Valoarea ponderată pentru fiecare element evaluat este furnizată de aplicaţie prin aplicarea unei

coeficient procentual din valoarea maximă asociată elementului din coloana ”Punctaj asociat”, ponderea

rezultând din alegerea unei variante din cele prevăzute la coloana „Variabile”, în funcţie de situaţia

analizată.

Art. 18. – (1) La completarea grilelor de evaluare se ţine cont de obligativitatea îndeplinirii

cerinţelor minimale de securitate, generale şi specifice, consemnate în grile în coloana ”elemente de

evaluare” pentru care se asociază opţiunea corespunzătoare punctajului minim în vederea continuării şi

finalizării evaluării.

(2) Evaluarea celorlalte criterii de securitate se face prin asocierea opţiunii corespunzătoare situaţiei

real constatate în obiectiv.

Art. 19. - (1) Pentru stabilirea nivelului ameninţărilor se asociază coeficienţii de criminalitate

specifică, calculaţi la nivel de judeţ şi de zonă, pe baza datelor statistice înregistrate de structurile de cazier

şi evidenţă operativă din I.G.P.R., Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele

de poliţie judeţene, privind infracţiunile sesizate de tâlhărie şi furturi din societăţi comerciale, înregistrate

în anul precedent.

(2) Coeficienţii prevăzuţi la alin.(1) se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea

valorilor regăsite la rubrica volumul criminalităţii specifice faptelor de tâlhărie (total) şi furt din societăţi

comerciale, calculându-se inclusiv media naţională, respectiv judeţeană.

(3) Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de zonă se calculează pentru fiecare sector,

municipiu, oraş şi comună.

(4) Valorile rezultate se publică anual, prin grija Direcţiei de Ordine Publică din cadrul I.G.P.R.,

respectiv a unităţilor teritoriale de poliţie, până la finalul lunii ianuarie a anului în curs, pe paginile web ale

I.G.P.R., Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene.

(5) Pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul doar coeficienţii de accesibilitate,

vecinătate şi caracteristici locale exterioare, ca şi vulnerabilităţi.

Art. 20. – Coeficienţii de criminalitate specifică se clasifică în următoarele domenii:

a) rată de criminalitate ridicată pentru judeţele/zonele cu coeficienţi peste media

naţională/judeţeană;

b) rată de criminalitate medie pentru judeţele/zonele cu coeficienţi cu valori între 75% - 100% din

media naţională/judeţeană;

c) rată de criminalitate scăzută pentru judeţele/zonele cu coeficienţi cu valori sub 75% din media

naţională/judeţeană.

Art. 21. – (1)Elementul accesibilitate se evaluează prin inspecţia amplasamentului din imediata

apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces care fac posibilă de părăsirea rapidă a

zonei.

(2) Se consideră că există posibilitatea de disimulare/fugă rapidă din zona obiectivului, dacă pe o

rază de 10 m faţă de intrare se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin trei direcţii

diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele, etc.).

(3) Posibilitatea de disimulare/fugă medie se consideră în cazul obiectivelor pentru care, pe o rază

de 25 m de la intrare sunt identificate căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin trei direcţii

diferite de deplasare.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Page 7 of 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 164/27.03.2013

(4) În celelalte cazuri se consideră că posibilitatea de disimulare/fugă este greoaie.

Art. 22. - (1) Din punct de vedere al vecinătăţilor, evaluarea se face prin identificarea unităţilor din

apropierea obiectivului şi verificarea existenţei, tipului şi a programului de funcţionare a dispozitivelor de

pază la acestea.

(2) Punctajul pentru vecinătăţi se determină prin alegerea opţiunii relevante identificate în cauză,

analizând unităţile existente pe o rază de 25 m faţă de cea evaluată.

(3) Unitatea evaluată care nu are amplasate alte obiective pe o rază de 50 m, se consideră izolată

din punct de vedere al vecinătăţii.

Art. 23. - (1) Măsurile de securitate cuprind atât elemente de tip condiţie cât şi elemente neimpuse

prin cerinţele minimale dar care trebuie în mod obligatoriu analizate.

(2) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situaţiei reale pentru obiectivele în funcţiune sau

conform scenariului de funcţionare, pentru încadrarea în zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului

critic.

Art. 24. - Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea

necesităţilor de securitate fizică, conducătorul unităţii având obligaţia de a le materializa prin realizarea

amenajărilor de protecţie mecanofizică, instalarea de sisteme de sisteme de securitate, achiziţionarea unor

servicii de securitate, sau alte măsuri stabilite pentru acoperirea necesităţilor de securitate.

Art. 25. – Pentru obiectivele preexistente, evaluarea şi cuantificarea factorilor din grilă se face prin

aprecierea locală a stării de fapt şi prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport valori,

monitorizare, instalare şi mentenanţă sisteme de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere

în funcţie şi prin verificări funcţionale ale echipamentelor electronice şi dotărilor de protecţie mecanofizică.

Art. 26. – Elementele asociate criteriului privind specificul funcţional se evaluează prin interviuri,

completarea de chestionare de către conducătorul unităţii evaluate şi, după caz, de către

conducătorii/personalul celor din vecinătate, iar prin interpretarea datelor se asociază opţiunile

corespunzătoare situaţiilor constatate.

(2) În cazul imposibilităţii culegerii de date prin completare de chestionare se asociază opţiunea

corespunzătoare punctajului maxim pentru elementele neevaluate.

Art. 27– (1) În zona rezervată pentru „detalii alte criterii”, evaluatorul poate cuantifica elemente

nedefinite în grilă, cu impact de creştere sau diminuare a riscurilor de securitate fizică.

(2) Pentru fiecare categorie, evaluatorul înscrie în zona de detaliere, toate elementele identificate

sau propuse, acordând de la 1 la 5 puncte / element.

(3) Pentru fiecare categorie, se selectează opţiunea corespunzătoare din coloana „Variabileîn

funcţie de suma punctajelor obţinute în zona de detalii alte criterii.

Art. 28. – În situaţia unităţii care desfăşoară activităţi diferite în aceeaşi incintă sau acelaşi spaţiu,

în cadrul analizei de risc, se completează grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind

obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Page 8 of 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 164/27.03.2013

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 29. – (1) I.G.P.R. şi structurile teritoriale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile

prezentelor instrucţiuni, conform competenţelor şi atribuţiilor specifice.

(2) Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul evaluării de risc la securitatea

fizică, cât şi cea de înregistrare în RNERSF se desfăşoară cu respectarea strictă a reglementărilor incidente

din acest domeniu.

Art. 30. Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31. - Anexele 1-12 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

RADU STROE

Copyright © 2013 Expert  Evaluator de Risc

Toate drepturile rezervate.

Acasă Proiecte Tehnice Legislatie Despre Noi